Höxter/Weser

Alte Ansichtskarte Höxter/Weser, Luftbild
Adressseite der Ansichtskarte Höxter/Weser, Luftbild

Luftbild, ungebraucht, um 1954 (Verlag: Buchhandlung H. E. Ummen, Der Papierkorb, Höxter/Weser)

8,90 €

1